TJ SOKOL
Vrané nad Vltavou I.
  

Zápis z valné hromady TJ Sokol Vrané nad Vltavou I

 

15.3.2016

 

Přítomni: členové TJ Sokol Vrané nad Vltavou  a hosté dle prezenční listiny

 

Program:
1)    Zpráva o hospodaření Jednoty v roce 2015 – schválení učetnictví
2)    Zpráva kontrolní komise a její schválení
3)    Rozpočet na rok 2016 – diskuse a jeho schválení
4)    Nákup cvičebního nářadí – diskuse
5)    Členské známky na rok 2016
6)    Volba volební a mandátové komise a ověřovatele zápisu.
7)    Volba nového výboru a kontrolní komise TJ Sokol Vrané nad Vltavou I
8)    Diskuse- různé
9)    Usnesení valné hromady

 

Usnesení valné hromady:

1)    Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sestra Chvátalová. Zpráva byla schválena všemi hlasy.
2)    Zprávu kontrolní komise přednesla sestra Šustová, předsedkyně kontrolní komise. V účetnictví nebyla nalezena žádná chyba, ani pochybení v účtování. Byla odsouhlasena všemi hlasy.
3)    Rozpočet na rok 2016 přednesla sestra Chvátalová. Rozpočet na rok 2016 vychází z roku 2015. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky.
4)    Nákup cvičebního nářadí byl odsouhlasen: branky na florbal, nový potah na kladinu, koberec na gymnastiku
5)    Valná hromada schválila výměnu zbývajících starých oken. Koordinací této akce byl pověřen starosta jednoty.
6)    Od roku 2017 schváleny členské příspěvky:
            900,- dospělí
            400,- nevýdělečně činní (mateřská dovolená, studenti, důchodci)
            300,- děti
 
7)    Byla zvolena volební komise a ověřovatel zápisu:  

Volební komise: Petr Janeček, Jan Vláčil, Jaroslava Malá
Ověřovatel zápisu: ing. Marie Koubová

 

8)    Valná komise schválila nový výbor a kontrolní komisi jednoty v tomto složení:
Starosta: Martin Kilián
Jednatel: ing. Marie Koubová
Hospodář: Bohuslava Chvátalová
Člen výboru: Jaroslav Tejnický
Člen výboru: Vladimíra Částková
Náčelník: Ondřej Beran
Náčelnice: Martina Filipová
    
Kontrolní komise:
    Předseda: Eva Šustová
    
Zapsal: Martin Kilián
Ověřil: ing. Marie Koubová
Dne 15.3.2016

Plánované akce

 15.3.2021 - Valná hromada Sokola  ZRUŠENO